Klachtenprotocol

1. Het bestuur benoemt een vertrouwenspersoon die is belast met het behandelen van klachten van zowel vrijwilligers van Zwembad De Zien (verder: De Zien) als van bezoekers.

2. Op de website van De Zien staat vermeld wie de vertrouwenspersoon is en hoe deze kan worden benaderd.

3. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij de vertrouwenspersoon. Indien de klager dat wenst, kan de vertrouwenspersoon hem helpen bij het op schrift stellen van de klacht. De schriftelijke indiening van de klacht wordt gedateerd en ondertekend door de klager.

4. De klacht wordt zo concreet mogelijk beschreven. In elk geval wordt vermeld de naam van de klager, en de datum, plaats en tijd van de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. Als de klacht is gericht tegen een persoon wordt de naam van de beklaagde genoemd. Als deze naam niet bekend is, wordt deze persoon zo concreet mogelijk aangeduid.

5. De vertrouwenspersoon neemt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 2 weken na het indienen van de klacht, contact op met de klager en nodigt deze uit voor een gesprek. De klager wordt gewezen op een voorlopige zwijgplicht.

6. Als sprake is van een strafbaar feit wordt de klager geadviseerd aangifte te doen. Zo nodig ondersteunt de vertrouwenspersoon de klager hierbij. In die gevallen speelt de vertrouwenspersoon bij de afhandeling verder geen rol.

7. Als de klacht is gericht tegen een persoon, nodigt de vertrouwenspersoon deze uit voor een gesprek. De beklaagde wordt geconfronteerd met de klacht en krijgt de gelegenheid zijn mening hierover te geven.

8. De klager en de beklaagde zijn bevoegd iemand ter ondersteuning mee te nemen bij de gesprekken, of zich op een andere manier te laten begeleiden. De vertrouwenspersoon wijst betrokkenen op deze mogelijkheid. Als betrokkenen gebruik maken van deze ondersteuning, maken zij de naam van deze persoon bekend bij de vertrouwenspersoon.

9. De vertrouwenspersoon beoordeelt of het zinvol is beide partijen gezamenlijk te spreken om een minnelijke oplossing te bereiken.

10. In het geval geen minnelijke oplossing kan worden bereikt, adviseert de vertrouwenspersoon het bestuur over al dan niet te nemen maatregelen. Als de aard van de klacht of de persoon van de klager hiervoor aanleiding geeft, kan de vertrouwenspersoon het advies geanonimiseerd uitbrengen.

11. Het advies wordt gelijktijdig met de toezending aan het bestuur toegestuurd aan de klager en de beklaagde. Hierbij worden zij er op gewezen dat het bestuur een besluit moet nemen over het advies.

12. Een klacht wordt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 6 weken na ontvangst van de klacht afgehandeld. Deze termijn kan worden verlengd als zowel de klager als een eventuele beklaagde hiermee instemmen.

13. De vertrouwenspersoon registreert de klachten die worden ontvangen, en vermeldt daarbij in ieder geval de aard van de klacht, de wijze van afhandeling en de termijn waarbinnen de afhandeling heeft plaatsgevonden. Telkens na afloop van een zwemseizoen stuurt de vertrouwenspersoon de hiervoor bedoelde registratie aan het bestuur. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen worden de ontvangen klachten in het bestuur en met de vrijwilligers besproken en wordt bezien hoe deze klachten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Dit protocol is vastgesteld door Bestuur 3.0 van Stichting Zwembad De Zien Uitgeest op 18 februari 2021

Onze vertrouwenspersoon is mevr. A. Hopman, Middelweg 177 te Uitgeest, vertrouwenspersoon@zwembad-dezien.nl